sar แผนกวิชา

 • ช่างยนต์
 • ช่างไฟฟ้ากำลัง
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • ช่างเชื่อมโลหะ
 • ช่างกล
 • ช่างซ่อมบำรุง
 • ช่างเทคนิคพื้นฐาน
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • การค้าปลีก
 • สามัญสัมพันธ์