sar 2559

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559

 

ตัวบ่งชี้ที่

 

มาตรฐานที่

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

รวม

 

เฉลี่ย

1 1 3         4 2.00
2 1 2 4 5 4 4 20 3.33
3 4 5 4 3     16 4.00
4 3           3 3.00
รวม             43 3.31

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

1.1 ระดับตัวบ่งชี้

1.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”                             จำนวน …….2…….. ตัวบ่งชี้

1.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”                                  จำนวน …….5…….. ตัวบ่งชี้

1.1.3 จำนวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”                     จำนวน …….3…….. ตัวบ่งชี้

1.1.4 จำนวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง               จำนวน …….1…….. ตัวบ่งชี้

1.1.5 จำนวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”     จำนวน …….2…….. ตัวบ่งชี้

 

1.2 จุดเด่น

1.2.1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเงิน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสำหรับการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ การประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม การส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.2.2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของ รายวิชาเดิมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมตาม ความต้องการของตลาดแรงงาน

 

1.3 จุดที่ควรพัฒนา

1.3.1 สถานศึกษาควรมีการจัดเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระภายในหนึ่งปี และสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายคือ จาก สถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้สำเร็จการศึกษาไปทำงาน จากสถานศึกษาที่ผู้สำเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating.Scale) 5 ระดับ เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง 5 ด้าน มีการเก็บข้อมูลและนำข้อมูล มาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างถูกต้อง

1.3.2 สถานศึกษาควรมีการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม โดยความร่วมมือและข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ในการกำหนดและถือปฏิบัติตาม “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม

1.3.3 สถานศึกษาควรดำเนินการให้เกิดความสำเร็จในการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย ด้วยความเป็นผู้นำของผู้อำนวยการสถานศึกษา และความร่วมมือของ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

 

1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา

1.4.1 จัดทำแผนการบริหารจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการประกันคุณภาพการศึกษา

1.4.2. แต่งตั้ง มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

1.4.3. ดำเนินการ จัดทำ กิจกรรม/โครงการ มีการรายงานผลการดำเนินงาน ตามกำหนดเวลา

1.4.4. มีการติดตาม และประเมินผลทุกระยะจนเกิดผลสำเร็จ